Henkilöstö

Osakeyhtiö 2.0 on henkilöstöomisteinen yritys, jonka omistajista pääosa työskentelee yrityksessä päivittäin.

Yritys on lisäksi merkittävä työllistäjä ja vuonna 2021 yrityksen palveluksessa työskenteli keskimäärin 125 henkilöä, joista 111 ikäihmisten sosiaalipalveluissa.

0
Henkilöstö yhteensä
0
Hoitajamitoitus
0 %
Sairauspoissaolot

Koronavuosi 2021 haastoi henkilöstön hyvinvointia. Varsinkin henkinen kuormitus kasvoi. Yhdessä työterveyshuollon kanssa nostettiin vuoden onnistumiseksi työntekijöiden saama tuki työterveysneuvotteluissa ja joustavuus työn muokkaamisessa erilaisin järjestelyin työkykyä tukevaksi

Henkilöstökyselyn vastauksista ilmenee, että henkilöstö kokee työn merkitykselliseksi ja työilmapiirin pääosin hyväksi. Lisäksi henkilöstö kokee saavansa työssään asiallista ja oikeudenmukaista kohtelua. Korona-aika on lisännyt koettua työtaakkaa ja väsymyksen tunnetta.

Sairauspoissaolot nousivat hieman edellisestä vuodesta ja vuonna 2021 sairaspoissaoloja oli keskimäärin 6,9 % toteutuneista työtunneista. Sairaspoissaolojen kasvuun vaikutti osaltaan koronakaranteenit ja testitulosten odotusaika, jotka viivästyttivät töihin paluuta.


Yritys on panostanut merkittävästi henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin. Arjen työtä ja toimintaa kehitetään ryhmäkotien ja toimintayksiköiden tiimeissä, jonka lisäksi yrityksellä on johtoryhmä, joka koostuu toimialueiden vastuuhenkilöistä ja henkilöstön edustajista.

Käytössä on autonominen työvuorosuunnittelu, sisäisten sijaisten järjestelmä sekä fiilismittari, jonka kautta voi jakaa onnistumisia ja kehittämiskohteita sekä palkita työkavereita. Lisäksi henkilöstö voi käyttää tietyn summan rahaa itsenäisesti sekä suunnitella ja järjestää tilaisuuksia sekä varata niihin ylimääräiset resurssit. Yritys tukee henkilöstön joukkoliikenteen työmatkoja sekä tarjoaa kulttuuri- ja liikuntasetelejä.

Yrityksellä on johtoryhmä, joka vastaa yrityksen päivittäisestä toiminnasta sekä toimii hallituksen tukena ja apuna päätöksenteossa. Johtoryhmän päätehtävät ovat ihmisten ja toiminnan johtaminen sekä talouden johtaminen. Johtoryhmään kuuluvat toimialueiden vastuuhenkilöt, Kontukotien kodinjohtajat ja palveluvastaavat sekä kaksi henkilöstön valitsemaa edustajaa.

Vuonna 2020 pohdimme yhdessä yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja kirjasimme ylös periaatteita, joiden pohjalta henkilöstöstrategiaa ja henkilöstöhallintoa yrityksessä toteutetaan. Henkilöstöpolitiikan keskeisiä teemoja ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, johtaminen ja esimiestoiminta, rekrytointi ja henkilöstösuunnittelu, osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen sekä palkka ja palkitseminen, joiden lisäksi pohdittiin yhteiset pelisäännöt työhyvinvoinnin kehittämiseen ja avoimeen viestintään. Yrityksen henkilöstöpolitiikkaan voi tutustua täältä.

 

Skip to content