Palvelun laatu

Hoivan laatu

Kontukotien toiminnan keskiössä on ikäihmisten hoivan laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen

Asiakastyytyväisyyskysely

Hoivakotiemme asukkaiden kokemus hoivasta on ollut aina hyvä ja haastavasta koronavuodesta huolimatta se oli myös vuonna 2020 hyvällä tasolla.

Vuonna 2020 asukkaiden arvio hoivasta asteikolla 1–5 oli Tampereen kaupungin asiakastyytyväisyyskyselyssä Toukolassa 4,38 ja Satamassa 4,15. Kyselyssä asukkaat kokivat elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi sekä palvelun hyväksi. Myös ruoasta annettiin hyvää palautetta.

Eniten kehitettävää löytyi arvostusta, osallisuutta ja vaikuttamista koskevissa kysymyksissä, joten osallisuutta esimerkiksi yhteisökokousten kautta tulee kehittää entisestään.

Hoivakotiemme asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita, joten palautetta saadaan pääsääntöisesti suullisena ohjaajien ja asukkaiden kohtaamisissa sekä ryhmäkotien yhteisökokouksissa. Hoivakodeissa on myös palautelomakkeet, joilla asukkaat voivat antaa kirjallista palautetta. 

Yhteisökokoukset ovat tärkeä ja kiinteä osa Konnun ryhmäkotien toimintaa. Ne toimivat samalla palautteenantokanavina ja kehittämisfoorumeina, jossa asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Yhteisökokous on tapa päättää asioista, mutta se on myös yhteinen juttutuokio, jossa kaikki tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi.

Yhteisökokouksissa asukkaat ovat antaneet positiivista palautetta hoivasta ja henkilöstöstä sekä ruoasta ja erilaisista tapahtumista. Kehittämistoiveita on tullut ulkoilusta sekä erilaisista harrastuksista ja tapahtumista, joita on toivottu lisää. Lisäksi ruoka jakaa mielipiteitä ja esimerkiksi kalaa ja erilaisia toiveruokia on toivottu enemmän. Yhteisökokouksissa on kartoitettu myös asukkaiden unelmia, joita toteutetaan omahoitajien ja yhteistyökumppaneiden avustuksella.

Asukkailta kerätyn palautteen tarkoituksena on parantaa asukkaiden palvelukokemusta ja elämänlaatua. Asukkaat ovat pääsääntöisesti muistisairaita, jolloin heidän kokemustaan ja elämänlaatuaan voidaan arvioida itsearvioinnilla, ulkopuolisen tekemällä arvioinnilla ja havainnoinnilla. Itsearviointiin ja erilaisiin kyselyihin liittyy muistisairailla merkittäviä haasteita, joten havainnointia pidetään muistisairauksissa toimivana elämänlaadun arvioinnin menetelmänä.

Toteutamme tarvittaessa kontukodeissa Suomen muistiasiantuntijat ry:n Elo-D -havainnointimenetelmällä totutettuja arviointeja, joiden kautta voidaan arvioida asukkaiden elämänlaatua ja kehittää ryhmäkotien toimintaa saatujen tulosten pohjalta.

Omaistyytyväisyys

Vuoden 2020 omaistyytyväisyyskyselyssä saatiin ruusuja ja risuja. Omaisten nettosuositteluindeksi oli Toukolassa 74 ja Satamassa 72, joita voidaan pitää hyvinä tuloksina. Kiitosta saatiin henkilöstön ystävällisyydestä ja positiivisuudesta, asukkaiden toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä kodinomaisuudesta. Erityisesti mieltä ovat lämmittäneet omaisten palautteet hyvästä hoivasta, toimintakyvyn paranemisesta ja elämänilon löytymisestä.

Risuja vastaavasti on tullut tiedonkulusta, viestinnästä, siisteydestä ja aktiviteettien vähyydestä. Omaistyytyväisyyskyselyjen tulokset on käyty läpi Kontukotien tiimeissä ja kehittämistoimenpiteitä toteutetaan.

Vuosi 2020 oli monella tavalla haastava. Sitä värittivät ennen kaikkea koronasta kummunneet haasteet. Kontukotien kaikkia prosesseja ei saatu toimimaan halutulla tavalla ja näistä saatiin yksittäisiä palautteita mm. siisteyteen, virikkeiden ja ulkoilun määrään, asiakkaan kaatumiseen sekä Tampereen kaupungin hankkiman lääkäripalvelun konsultaatioon ja sairaalaan pääsyyn liittyen.

Vuonna 2020 yritys sai koko toiminta-aikansa ensimmäisen kantelun. Kontukoteja on useita ja toiminta sen verran isoa, että erilaisia haasteita tulee myös jatkossa. Keskeistä on, miten haasteet ratkaistaan ja toimintaa kehitetään. Toivomme palautetta matalalla kynnyksellä, jotta voimme tarttua epäkohtiin ja tehdä parhaamme. Tavoitteena on koti, jossa väki viihtyy ja sellainen koti rakennetaan yhdessä tehden ja keskustellen.

Kinestetiikka ja toimintakyvyn ylläpitäminen

Kontukotien arvoissa ja toiminnassa korostuvat ihmiskeskeisyys, asukkaiden toimintakyvyn vahvistaminen sekä ohjaajien työhyvinvointi ja jaksaminen.

Nämä kaikki tavoitteet toteutuvat myös kinestetiikan voimavaralähtöisessä toimintamallissa, joka on keskeinen osa kontukotien toimintaa. Konnun yhteisöstä löytyy kaksi omaa kinetetiikkakouluttajaa, joiden osaaminen on kaikkien kotien käytössä.

Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Kontukodin asukkaat eivät ole passiivisia objekteja vaan aktiivisia toimijoita, jotka hahmottavat omaa olemistaan vahvasti liikkeen kautta. Ihminen ei muutu sosiaali- ja terveydenhuollossa elottomaksi materiaaliksi, jota siirretään, käännetään ja nostetaan, vaan on edelleen elävä, liikkuva, tunteva ja oppiva ihminen, jota tulee tukea ja avustaa tästä lähtökohdasta käsin.

Kinestetiikan toimintamallilla pyrimme parantamaan asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua sekä työntekijöiden jaksamista. Kinestetiikan avulla saadut tulokset ovat merkittäviä, ja ne ovat muuttaneet monen ajattelutapaa.

Kontukotien asukkaiden hoitoisuus on ollut RAI-arviointijärjestelmän RUG-hoidontarveluokituksenmittarilla aina keskimäärin tehostetun palveluasumisen keskivertoasiakkaan hoitoisuutta pienempi ja henkilöstömitoitus siten henkilöstövoimavarojen tarpeen arviointitaulukon mitoitussuositusta korkeampi. Uskomme toimintakyvyn säilyvän Kontukotien toimintamallin ja kinestetiikan avulla.

Ravintolatoiminta

Konnun keittiön ravintolat, pitopalvelu ja ateriapalvelu syntyivät halusta tarjota Kontukotien ikäihmisille hyvää ja laadukasta ruokaa. Samalla halusimme tarjota paikan, jossa kuka tahansa voi nauttia laadukkaista raaka-aineista valmistettua kotiruokaa – sellaista, jota voi syödä vaikka joka päivä. Ravintolamme sijaitsevat ikäihmisten palvelutalojen läheisyydessä ja yksi tavoitteistamme on mahdollistaa palvelutaloissa asuville ikäihmisille laadukas lounasravintola.

Olemme saaneet aina hyvää palautetta palvelusta ja ruoasta, joista varsinkin salaattipöytäämme on kiitelty. Google-arvosteluissa asiakkaat ovat antaneet Nokian ravintolalle arvosanaksi 4,5 (asteikolla 1-5) ja alkuvuodesta 2021 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä Nokian asiakkaiden nettosuositteluindeksi oli 83 (asteikolla-100-100), jota voidaan pitää erinomaisena tuloksena.

Hervannan asiakkaat ovat antaneet Google-arvioinneissa ravintolan arvosanaksi 4,7 (asteikolla 1-5) ja Hervannan ravintolan asiakkaiden nettosuositteluindeksi oli 82 (asteikolla-100-100), joka on erinomainen tulos.

Facebookin arvosteluissa arvosanamme on 5/5 ja asiakkaat ovat antaneet muun muassa alta löytyvää kirjallista palautetta.

Ulla Marja
Ulla Marja
Read More
Täydellinen lounaspaikka, joka tarjoaa herkulliset ja monipuoliset ruuat sekä ystävällisen henkilökunnan! Salaattipöytä saa vielä erityiskiitoksen runsaudestaan. 💎Sukujuhlankin tämä jengi hoiti vankalla ammattitaidolla ja mielettömällä menulla. 👌Kiitos!
Skip to content