Henkilötietojen käsittelystä yleisesti

Henkilötiedon käsite
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi ja henkilötunnus.

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn
Henkilötietojen käsittelylle kaksi.nolla oy:ssä pitää olla oikeusperuste. Kaksi.nolla oy:ssä tehtävä henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti seurausta sen toiminnasta hoiva-alan palveluntuottajana. Kaksi.nolla oy käsittelee myös sen työntekijöiden henkilötietoja. Kaksi.nolla oy:n työntekijä voi käsitellä henkilötietoja, jos hän tarvitsee niitä työtehtävissään.

Ns. arkaluonteisen henkilötiedon käsite
Arkaluoteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty, ellei poikkeusperustetta ole. Poikkeukset on mainittu Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa. Erityisiä tietoryhmiä koskeva käsittely on siis erikseen säänneltyä. Kaksi.nolla oy on oikeutettu käsittelemään arkaluonteisia henkilötietoja 9 artiklan 2 kohdan momenttien b, c ja h perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
Jokaisesta rekisteristä, johon merkitään henkilötietoja, pidetään yllä tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste yhdistää rekisteristä pidettävän rekisteriselosteen sekä rekisteröitävän oikeuksista kertovan dokumentin yhdeksi dokumentiksi. Tietosuojaselosteita pidetään kansioissa Toukolassa sekä kaksi.nolla oy:n toimistossa. Lisäksi tietosuojaselosteet liitetään kaikkien sellaisten dokumenttien yhteyteen, joissa tiedustellaan henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuoja-asetuksessa lueteltuja tietosuojaperiaatteita, jotka ohjaavat rekisterinpitäjää käsittelemään henkilötietoja rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia kunnioittavalla tavalla.

Tietosuojaperiaatteet ovat

1. Käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Tällä tarkoitetaan sitä, että kaksi.nolla kerää henkilötietoja ja käyttää niitä ainoastaan laillisiin tarkoituksiin, vain siinä määrin kuin on kaksi.nolla oy:n toiminnan ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukaista ja tavalla, joka voidaan kertoa avoimesti.

2. Käyttösidonnaisuus
Tämä tarkoittaa, että kaksi.nolla kerää henkilötietoja ainoastaan sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin se tarvitsee so. henkilötietoja.

3. Tietojen minimointi (tarpeellisuusvaatimus)
Tietoja kerätään vain ja ainoastaan niin vähän kuin on välttämätöntä tehtävän tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta.

4. Tietojen täsmällisyys (virheettömyysvaatimus)
Kerättyjen tietojen tulee olla oikein. Henkilöillä, joiden tietoja on kerätty rekisteriin, on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja tarvittaessa muuttaa niitä.

5. Tietojen säilytyksen rajoittaminen
Kaksi.nolla säilyttää henkilötietoja vain sen ajan, kuin on välttämätöntä.

6. Tietojen eheys ja luottamuksellisuus
Kaksi.nolla huolehtii käyttöoikeuksin, jotta ainoastaan ne henkilöt, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja, pääsevät käsiksi henkilötietoihin. Henkilötietoja sisältävät digitaalisessa muodossa olevat tiedostot suojataan salasanoilla, jotka ovat vain henkilötietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden tiedossa. Fyysisessä muodossa olevat henkilötiedot (esim. paperi) säilytetään lukitussa kaapissa.

7. Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
Kaksi.nolla huolehtii osana esimiestyötä siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Poikkeamat tietosuojaperiaatteiden noudattamisessa kirjataan.

Turvakielto ja asuinpaikan salassapito
Henkilön asuinpaikkaa koskevien tietojen luovutusrajoituksista säädetään sekä väestötietolaissa että julkisuuslaissa.
Turvakielto: Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi henkilön pyynnöstä määrätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille. Turvakielto on väestötietojärjestelmän tietojen luovutuskielto, joka rajoittaa voimakkaasti näiden tietojen luovuttamista eteenpäin. Tietoja ei luovuteta yksityisille henkilöille tai yrityksille ja viranomaisetkin saavat tietoa vain, jos heillä on erityinen virkatehtävään liittyvä syy, kuten poliisilla rikostutkinta. Usein osoitetta ei siis luovuteta edes viranomaiselle.
Jos kaksi.nollan työntekijä saa tietoonsa, että henkilöllä on turvakielto tai salainen osoitetieto, tulee hänen olla erityisen huolellinen tietojen käsittelyssä esimerkiksi merkitsemällä tieto tarkoituksenmukaisella tavalla.

Salainen puhelinnumero
Puhelinnumeron salassapito edellyttää, että henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi. Tämä julkisuuslain mukainen salassapitovelvollisuus koskee vain sitä viranomaista, jolle henkilö on esittänyt pyynnön tietojensa luovutuskiellosta.
Jos kaksi.nollan työntekijä saa tietoonsa, että henkilöllä on salainen puhelinnumero, tulee hänen olla erityisen huolellinen tietojen käsittelyssä esimerkiksi merkitsemällä tieto tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastusoikeus
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Tämä tarkoittaa sitä että rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä ilmoitettava käsitelläänkö rekisteröityä koskevia henkilötietoja vai ei ja toimitettava nämä tiedot henkilölle. Kaksi.nolla oy:ssä tarkastusoikeus toteutetaan seuraavasti:

1) Varmistetaan tiedon pyytäjän henkilöllisyys, koska oikeus on vain omiin tietoihin. Tämä tapahuu esittämällä paikanpäällä henkilötodistus.

• Tietoja ei tarvitse antaa heti kun niitä pyydetään, koska asia on ensin arvioitava oikeudellisesti ja tietojen etsiminen vie aikaa
• Tietosuoja-asetuksen mukaan pyyntö tulee suorittaa ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä.
• Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä
• Tietojen pyytäjälle on ilmoitettava mahdollisesta määräajan jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä kerrottava viivästymisen syyt.


2) Tiedon vastaanottanut henkilö esittää pyynnön kaksi.nolla oy:n toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja varmistaa, että pyytäjältä on varmistettu henkilöllisyys.


3) Pyytäjälle annetaan tietojen täsmentämiseksi Wordilla tehty lomake, jossa esitetään seuraavat asiat:

• Yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus, yhteystiedot)
• ”Haluan tarkastaa tietoni seuraavalta ajanjaksolta”
• ”Haluan tiedot paperitulosteena/kirjatussa kirjeessä/haen tiedot henkilökohtaisesti/sähköisessä muodossa”

4) Tiedon pyytäjälle näytetään tai annetaan tulostettu Excel-tiedosto (.csv-muodossa), jossa esitetään rekisterin nimi sekä henkilöstä rekisteriin irjatut tiedot.

5) Jos rekisteröity esittää pyynnön saada sähköisessä tiedossa, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tällöin tiedot annetaan joko muistitikulla tai sähköpostitse lähetettynä. Molemmissa tapauksissa tiedostomuoto on Excelin .csv -tiedostomuoto. Näin toimitaan myös, mikäli rekisteröity haluaa, että häntä koskevat tiedot toimitetaan kolmannelle osapuolelle.

• Mikäli tieto lähetetään sähköpostitse, tulee se tehdä työnantajan tähän käyttöön hyväksymältä tietokoneelta, työnantajan sähköpostiosoitteesta sekä salausta käyttäen.

6) Mikäli henkilöstä ei löydy tietoja, henkilölle kerrotaan, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.


Henkilötietojen luovuttaminen
Kaksi.nolla oy:n rekistereihin merkittyjä tietoja ei luovuteta lähtökohtaisesti eteenpäin.

Työntekijöiden osalta luovutetaan sähköisesti työntekijän suostumuksella verottajan tietojärjestelmään, eläkevakuuttajan tietojärjestelmään (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Y-tunnus 0107638-1), työllisyysrahastolle (Työllisyysrahasto y-tunnus 1098099-7), tilitoimiston tietojärjestelmään (Azets Insight Oy, Y-tunnus 0220227-1), työvuorosuunnittelun tietojärjestelmään (TyövuoroVelho Oy, Y-tunnus 09071083), ammattiliittojen tietojärjestelmiin (Tehy ry, y-tunnus 1475032-0, SuPer ry 0202095-3) kulttuuri- ja liikuntasaldosta Smartum oy:lle (Smartum Oy y-tunnus: 2046017-8 sekä työterveyshuollon tuottajalle (Heltti Oy y-tunnus 2544593-8).

Sosiaalihuollon asiakasrekisterin tietoja ja RAIsoft-LTC arviointitietoja luovutetaan pyydettäessä sähköisesti tai manuaalisesti sosiaalihuollosta vastaaville viranomaisille. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 20 §)

Henkilötietojen poistaminen rekisteröidyn pyynnöstä
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa osittain tai kokonaan yhdestä tai useammasta rekisteristä. Mikäli rekisteröity antaa pyynnön, toimitaan seuraavasti:
1) Varmistetaan tiedon pyytäjän henkilöllisyys, koska oikeus on vain omiin tietoihin. Tämä tapahtuu esittämällä paikan päällä henkilötodistus.

• Tietoja ei tarvitse antaa heti kun niitä pyydetään, koska asia on ensin arvioitava oikeudellisesti ja tietojen etsiminen vie aikaa
• Tietosuoja-asetuksen mukaan pyyntö tulee suorittaa ilman aiheetonta viivytystä ja pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä.
• Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä
• Tietojen pyytäjälle on ilmoitettava mahdollisesta määräajan jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä kerrottava viivästymisen syyt.

2) Tiedon vastaanottanut henkilö esittää pyynnön kaksi.nolla oy:n toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja varmistaa, että pyytäjältä on varmistettu henkilöllisyys.
3) Toimitusjohtaja poistaa pyydetyt tiedot rekisteristä, ellei lainsäädännöstä johtuva velvoite määrää toisin.

1. Rekisterinpitäjä
Osakeyhtiö kaksi.nolla
Y-tunnus 2560387-9
Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teo-Ilmari Tuovinen
Gsm: 050 434 4216
teo.tuovinen@kaksinolla.fi
3. Rekisterin nimi
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttö mahdollistaa asiakassuhteen hoitamisen ja sosiaalihuollon palvelujen toteuttamisen asiakkaalle.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Lisäksi kirjataan lähiomaisten yhteystiedot ja tiedot mahdollisesta edunvalvojasta.
Lisäksi rekisteriin kirjataan palvelumaksun määrittämiseen liittyviä tietoja ja asiakkaan raha-asioiden hoitamiseen liittyvät tiedot. Lisäksi kirjataan muut sosiaalipalvelujen järjestämiseksi vaadittavat välttämättömät tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja antavat itse asiakas, lähiomainen sekä tarvittaessa viranomaistahot.
Tietojen hankinnassa noudatetaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista, lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä henkilötietolakia.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan asiakkaan itsensä tai hänen laillisen edustajansa antamalla suostumuksella. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön perustella.
Tiedot ovat salaisia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus, josta on sovittu erillisellä salassapitosopimuksella.
Tietoja ei siirretä EU ja ETA alueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen rekisteri: Reksiterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakastietoja voivat käyttää vain asiakkaan hoidon toteutukseen liittyvät henkilöt. Asiakasrekisteri on suojattu ulkopuolisilta ja sen käyttöä valvotaan.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sen käyttöä valvotaan.

2. Sähköinen rekisteri: Reksiterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakastietoja voivat käyttää vain asiakkaan hoidon toteutukseen liittyvät henkilöt. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Tietokoneella olevia tietoja käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yksikön vastuuhenkilö päättää käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta, myöntämisestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus on rajattu tehtävien mukaan.

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.
10. Rekisteröidyn informointi
Asiakkaalle kerrotaan asiakasrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään kirjallinen lupa asiakastietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Asiakasrekisterin rekisteriseloste löytyy kaksi.nolla oy:n verkkosivuilta ja toimistolta (Pohjolankatu 29 C 3, 33500 Tampere) sekä asumisyksiköiden (Kontu, Toukola-talo, Rauhaniementie 19, 33180 Tampere ja Kontu, Satamakatu, Satamakatu 17, 33210 Tampere) kaikkien ryhmäkotien ilmoitustauluilta ja omavalvontakansiosta.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä
Osakeyhtiö kaksi.nolla
Y-tunnus 2560387-9
Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teo-Ilmari Tuovinen
Gsm: 050 434 4216
teo.tuovinen@kaksinolla.fi
3. Rekisterin nimi
RAIsoft-LTC arviointirekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan toimintakyvyn arviointiin. Tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa sekä johtamisen apuvälineenä.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kirjataan asiakkaan yksilöinti ja yhteystiedot sekä asiakkaan palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät tiedot. Tietoina kirjataan nimi, henkilötunnus, asiakkaaksi tulo ja hoidon tarkoitus. Lisäksi kirjataan RAI-arviointitiedot: kognitiivinen kyky, kommunikaatio kuulo/näkö, mieliala ja käyttäytyminen, psykofysiaalinen hyvinvointi, fyysinen toimintakyky ja rakenteelliset ongelmat, pidätyskyky, diagnoosit, terveydentila, suun terveys, ravitsemustila, hampaisto ja ihon kunto, aktiivisuus ja harrastaminen, lääkitys, erityishoidot, yleistila ja uloskirjausmahdollisuudet.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään havainnoimalla asiakasta ja niitä täydennetään asiakkaan tai hänen edustajansa antamilla tiedoilla. Lisäksi käytetään potilastietojärjestelmän tietoja.
Tietojen hankinnassa noudatetaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista, lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta sekä henkilötietolakia.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tiedot luovutetaan siihen oikeutetuille viranomaisille asiakkaan kirjallisella suostumuksella.
Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen(THL) ylläpitämään tutkimustietokantaan tiedot luovutetaan kaksi kertaa vuodessa.
Tietoja ei siirretä EU ja ETA alueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen rekisteri: Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakastietoja voivat käyttää vain asiakkaan hoidon toteutukseen liittyvät henkilöt. Manuaalisia asiakirjoja säilytetään työntekijöiden työpisteissä organisaation ohjeiden mukaisesti.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sen käyttöä valvotaan.

2. Sähköinen rekisteri: Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakastietoja voivat käyttää vain asiakkaan hoidon toteutukseen liittyvät henkilöt. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Käyttöoikeuden saaminen järjestelmään edellyttää kirjallista vaitiolositoumusta.

Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelusuhteen päätyttyä. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka on määritelty yrityksen tietoturvaperiaatteiden mukaan. Tietojen käyttö perustuu asiakassuhteeseen tai hoitosuhteeseen. Tietojen käyttöä on mahdollista valvoa rekisterin lokitiedostoon tallentuneen tiedon perusteella. Lokitiedoston käytöstä ja työntekijän rekisterissä olevan käyttöoikeuden päättymisestä organisaatio huolehtii itse.

Järjestelmä sijaitsee OyRaisoft Ltd.n palvelimella ja sitä käytetään työyksiköiden työasemilta. Järjestelmän palvelin säilytetään asianmukaisissa, lukituissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.
10. Rekisteröidyn informointi
Asiakkaalle kerrotaan asiakasrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään kirjallinen lupa asiakastietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Asiakasrekisterin rekisteriseloste löytyy kaksi.nolla oy:n verkkosivuilta ja toimistolta (Pohjolankatu 29 C 3, 33500 Tampere) sekä asumisyksiköiden (Kontu, Toukola-talo, Rauhaniementie 19, 33180 Tampere ja Kontu, Satamakatu, Satamakatu 17, 33210 Tampere) kaikkien ryhmäkotien ilmoitustauluilta ja omavalvontakansiosta.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä
Osakeyhtiö kaksi.nolla
Y-tunnus 2560387-9
Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teo-Ilmari Tuovinen
Gsm: 050 434 4216
teo.tuovinen@kaksinolla.fi
3. Rekisterin nimi
Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Tietotyypit:
1. Tunnistetiedot:
– nimi, henkilötunnus, osoite
2. Arkaluonteiset tiedot
– ammattiliiton jäsenyys
3. Muut tiedot
-palvelussuhteeseen liittyvät tiedot, tehtävään liittyvät tiedot, palkkaukseen liittyvät tiedot, verotiedot, ulosottotiedot, kirjanpitotiedot, kansalaisuus, koulutus, kielitaito, työura, sivutoimiluvat, luottamustehtävät, eläkepäätökset, vuosilomat, käydyt kurssit, työajanseurantatiedot, tietojärjestelmien käyttöoikeustiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn oma ilmoitus. Henkilöstöhallinnolliset päätökset.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan sähköisesti työntekijän suostumuksella verottajan tietojärjestelmään, eläkevakuuttajan tietojärjestelmään (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Y-tunnus 0107638-1), työllisyysrahastolle (Työllisyysrahasto y-tunnus 1098099-7), tilitoimiston tietojärjestelmään (Azets Insight Oy, Y-tunnus 0220227-1), työvuorosuunnittelun tietojärjestelmään (TyövuoroVelho Oy, Y-tunnus 09071083), ohjelmistotoimittajalle (Raisoft Ltd Oy, Y-tunnus 1615982-5),  ammattiliittojen tietojärjestelmiin (Tehy ry, y-tunnus 1475032-0, SuPer ry 0202095-3) kulttuuri- ja liikuntasaldosta Smartum oy:lle (Smartum Oy y-tunnus: 2046017-8 sekä työterveyshuollon tuottajalle (Heltti Oy y-tunnus 2544593-8).
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen rekisteri: Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja voivat käyttää vain henkilöstöhallinnosta vastaavat henkilöt. Henkilöstörekisteri on suojattu ulkopuolisilta ja sen käyttöä valvotaan. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sen käyttöä valvotaan.

2. Sähköinen rekisteri: Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja asiakastietoja voivat käyttää vain henkilöstöhallinnosta vastaavat henkilöt. Tietokoneella olevia tietoja käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja käytöstä muodostuu lokitiedosto. Yrityksen johto päättää käyttöoikeuksien ajantasaisuudesta, myöntämisestä ja poistamisesta. Käyttöoikeus on rajattu tehtävien mukaan.

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.
10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle kerrotaan asiakasrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste löytyy kaksi.nolla oy:n toimistolta (Pohjolankatu 29 C 3, 33500 Tampere) sekä toimipisteistä (Kontu, Toukola-talo, Rauhaniementie 19, 33180 Tampere, kerrokset ja Kontu, Satamakatu, Satamakatu 17, 33210).
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä
Osakeyhtiö kaksi.nolla
Y-tunnus 2560387-9
Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teo-Ilmari Tuovinen
Gsm: 050 434 4216
teo.tuovinen@kaksinolla.fi
3. Rekisterin nimi
Verkkosivuston yhteydenottolomakkeen käyttörekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja ylläpidetään, jotta palautelomakkeella ja poikkeamalomakkeella tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä.
5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tietoja toiminnassa ilmenevistä poikkeamista
• Muita vapaamuotoisia tietoja
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka pääsevät tietoihin käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkko ja laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.
9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.
10. Rekisteröidyn informointi
Rekisteröidylle kerrotaan asiakasrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste löytyy kaksi.nolla oy:n toimistolta (Pohjolankatu 29 C 3, 33500 Tampere)
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä
Osakeyhtiö kaksi.nolla
Y-tunnus 2560387-9
Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Teo-Ilmari Tuovinen
Gsm: 050 434 4216
teo.tuovinen@kaksinolla.fi
3. Rekisterin nimi
Konnun keittiön asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on Konnun keittiön asiakassuhteen hoitaminen. Keittiön asiakkaista ja verkkosivun kävijöistä kerätään rekisteriin tietoja Konnun keittiön palvelujen tiedottamisen, suunnittelun, toteutuksen ja laskutuksen vuoksi.
Saatamme lähettää sinulle kohdennettuja markkinointi- ja asiakasviestejä. Mikäli et halua saada viestejä, voit ilmoittaa asiasta Konnun keittiön yhteyshenkilölle.
5. Rekisterin tietosisältö
a. Sähköisesti tallennetut tiedot
Konnun keittiön rekisteriin kerätään asiakkaan itse yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla antamia tietoja sekä verkkosivujen evästeiden kautta kerättäviä tietoja (IP-osoitetieto tai muu tunnistetieto, ohjelmisto- ja laitteistotiedot. Lisäksi voidaan rekisteröidä asiakkaan tilaamat palvelut, palvelun toimittamiseen liittyvät tiedot sekä palvelun laskutustiedot.
b. Evästeet
Evästeet (”cookies”) ovat pieniä tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle kun kävijä vierailee verkkosivulla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Mikäli et halua palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista.
Konnun keittiön verkkosivuilla on sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, tripadvisor) ja näiden liitännäisten käyttäminen saattaa lähettää tunnistettavaa tietoa näille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi sallit mahdollisesti kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä. Konnun keittiöllä ei ole määräysvaltaa näihin kolmansien osapuolten palveluihin, eikä se täten ole vastuussa niissä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään sähköpostilla tai Konnun keittiön (www.konnunkeittio.fi) verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden ja evästeiden kautta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuoliselle. Poikkeuksena luotetut yhteistyökumppanit, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa ja liiketoimintamme suorittamisessa. Myös nämä osapuolet pitävät tiedot luottamuksellisina. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta ja sen käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Kaikkia rekisterinkäyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Konnun keittiön työntekijöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.
9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Konnun keittiön asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.
10. Rekisteröidyn informointi
Asiakkaalle kerrotaan asiakasrekisteristä joko henkilökohtaisesti tai verkkosivuilla ja niiden yhteydenottolomakkeiden yhteydessä. Käyttämällä sivustoa www.konnunkeittio.fi asiakas hyväksyy tietojenkäsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Konnun keittiön rekisteriseloste löytyy omavalvontakansiosta (Maununkatu 10, 31700 Nokia) sekä Konnun keittiön verkkosivuilta osoitteesta www.konnunkeittio.fi.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilmatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Yhteystiedot

kaksi.nolla oy

Pohjolankatu 29 C 3
33500 Tampere
puh. 050 434 4216

Laskutus

Y-tunnus: 2560387-9

Verkkolaskuosoite: FI4157300820589733
Operaattori: Osuuspankki (OKOYFIHH)